Program profilaktyki zdrowotnej

 Przedszkola nr 1 z Grupami Żłobkowymi „Pod Jarzębinką”

w Międzyrzeczu,

w roku szkolnym 2016/2017

 

 

Program profilaktyki w swoim założeniu obejmuje pracę wychowawczo – profilaktyczną nad całością osobowości dziecka uwzględniając kształtowanie sfery psychicznej, fizycznej oraz duchowej.

Wiek przedszkolny to okres szybkich zmian rozwojowych pozostawiający konsekwencje w życiu człowieka. Wychowanie przedszkolne to czas wspomagania rozwoju, czyli stworzenie dziecku optymalnych warunków  rozwoju i czuwanie nad kierunkiem tych zmian.

 Niniejszy program profilaktyki ma za zadanie wspomagać edukację dzieci w wieku przedszkolnym w  zakresie bezpiecznych zachowań. Właściwa ich realizacja powinna w przyszłości rozwinąć określone kompetencje u dzieci, ułatwiając im funkcjonowanie w życiu oraz dbałość o własne bezpieczeństwo.

 Wraz z rozwojem dziecka i jego samodzielności musimy coraz bardziej liczyć się z koniecznością wyposażenia go w umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich, a jeśli już zaistnieją – w zdolność do radzenia sobie z trudną sytuacją.

 Program w swym założeniu odpowiadać ma na realne zagrożenia dzieci, z którymi może spotkać się na terenie przedszkola i poza nim. Zatem program ten kierowany jest nie tylko do przedszkolaków, ale także do nauczycieli i rodziców. Dorośli powinni ukazywać dzieciom wartość zdrowia jako potencjału, którym dysponują, kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo, wyposażyć w umiejętności i wiedzę, ukształtować pewne postawy i nawyki wobec zdrowia i bezpieczeństwa.

 Głównym celem realizowanych na terenie przedszkola zajęć będzie wykształcenie u dzieci takich zachowań i nawyków, które przysłużą się do ich prawidłowego psychofizycznego rozwoju.

Główne cele programu profilaktycznego:

 1. Stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków do zabawy i nauki dla wychowanków przedszkola.
 2. Promocja zdrowego stylu życia.
 3. Tworzenie warunków do właściwej współpracy nauczycieli rodziców, wychowanków.

 

CELE I ZADANIA

 

FORMY REALIZACJI

 

REALIZACJA

 

 

Uświadomienie dzieciom potrzeby dbania o własne zdrowie.

Zachęcanie do mówienia umiarkowanym głosem.

 

 • Dostarczenie dzieciom wzorców właściwego zachowania się w domu        i w przedszkolu.

 

 

 

Nauczyciele,

personel obsługi,

rodzice

 

 

Wdrażanie dzieci do hartowania i częstego korzystania ze świeżego powietrza.

 

 • Czynne uczestnictwo dzieci   przez nauczycielkę (zabawy ruchowe, zestaw ćwiczeń gimnastycznych, spacery, wycieczki, zabawy na świeżym powietrzu).
 •  

 

Nauczyciele,

personel obsługi,

rodzice

 

Wdrażanie dzieci do ubierania się odpowiednio do temperatury

 

 • Uczenie się ubierania odpowiednio do pogody (wykorzystanie zabaw dydaktycznych).

 

Pielęgniarka,

nauczycielki,

personel obsługi,

rodzice

 

Zachęcanie dzieci do zjadania przygotowanych posiłków w odpowiednich porach.

Wyrabianie nawyków korzystania z zabiegów higienicznych

 

 

 • Systematyczne wdrażanie dzieci dostosowania zabiegów higienicznych, mycia rąk przed posiłkami i po wyjściu z toalety.

 

Nauczyciele,

pielęgniarka,

rodzice

 

Uświadomienie dzieciom konieczności niezbędnych wizyt u lekarza, stomatologa.

 

 • Rozumienie potrzeby wizyt kontrolnych u lekarza i w gabinecie stomatologicznym, stałego kontrolowania jakości zębów – spotkanie z lekarzem
 • Wycieczka do gabinetu stomatologicznego. Uświadamianie dzieciom konieczności spożywania owoców i warzyw jako źródła cennych witamin (poprzez spożywanie w przedszkolu, własnoręcznie przygotowywanych surówek, soków, sałatek i zajęcia gospodarcze w „Kąciku przyrody”.
 • Udział dzieci w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Akademia Aquafresh", „Dzieciństwo bez próchnicy”, „Czyste powietrze wokół nas”.
 • Udział dzieci w konkursach organizowanych w przedszkolu i poza przedszkolem.

 

 

Dyrektor,

zaproszony lekarz,

pielęgniarka,

nauczyciele,

intendentka

 

 

 

Wyrabianie nawyku mówienia umiarkowanym głosem – unikanie hałasu.

Zapobieganie przemocy i agresji dzieci w rodzinie.

 

 

 • Baczna obserwacja wszystkich wychowanków, poznanie warunków życia rodzinnego.

 

 

 

 

 

Nauczycielki –

prowadzenie „Kart obserwacji” dla każdego dziecka

 

Zapobieganie przemocy i eliminowanie agresji słownej i fizycznej wśród wychowanków przedszkola.

 

 

 • Reagowanie na wszelkie przejawy przemocy w rodzinie oraz organizowanie pomocy doraźnej i psychologiczno pedagogicznej.

 

Dyrektor,

nauczyciele

 

Zapobieganie atakom niszczycielstwa i umyślnego niszczenia sprzętów i zabawek w przedszkolu.

 

 • Zwracanie uwagi na zachowanie się dzieci w przedszkolu w czasie zabaw dowolnych i podczas pobytu na placu zabaw

 

 

Nauczycielki,

personel obsługi

 

Wdrażanie wychowanków do poszanowania cudzej pracy.

 

 • Pouczające i częste rozmowy z dziećmi przejawiającymi agresywne formy zachowania oraz z ich ofiarami.

 

Nauczycielki

 

 

Kształtowanie podstawowych wartości społecznych:

- szacunek dla drugiego człowieka,

-szacunek dla życia i zdrowia,

-rodzina i ojczyzna,

-koleżeństwo, przyjaźń

 

 • Częste rozmowy z rodzicami.
 • Zasięganie opinii specjalistów.
 • Prowadzenie zajęć w formie pogadanki, inscenizacje (pedagogika zabawy).
 • Uświadamianie dziecku jego praw do nietykalności osobistej i naruszania godności.
 • Przestrzeganie przez personel i rodziców „Konwencji praw dziecka” – (ratyfikacja 21 września 1990 r.) .

 

Dyrektor,

Nauczyciele,

personel obsługi

 

Kształtowanie odpowiedniej postawy społecznej oraz wdrażanie dzieci do kulturalnego zachowania się w relacji z innymi ludźmi (z osobami dorosłymi i z rówieśnikami).

Zapobieganie i zaspakajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci mających trudności w nauce i inne deficyty rozwojowe.

 

 • Dawanie przykładu osobistego przez nauczycieli i pozostały personel.
 • Zajęcia wyrównawcze.
 • Terapia logopedyczna.
 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.
 • Spotkania ze specjalistami: psychologiem, logopedą.

 

Dyrektor,

psycholog,

logopeda,

nauczyciele,

 personel obsługi

 

Stwarzanie warunków do prawidłowego rozwoju dzieciom uzdolnionym, praca z dzieckiem zdolnym.

Pomoc dzieciom sprawiającym kłopoty wychowawcze.

 

 

 • Rozmowy z rodzicami.
 • Prowadzenie zajęć indywidualnych rano  i w trzeciej części dnia.
 • Nawiązanie współpracy                z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

 

 

 

Dyrektor,

nauczycielki